THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

The Association of Cabinetmakers

Was founded in 1992 for the purpose of upholding the tradition of good craftsmanship, of further developing it and putting it on display.

In the course of time we have challenged ourselves - and hopefully others - through exhibitions of cabinetmaking techniques.

We have created a valuable network exchanging knowledge and inspiring each other and promoting our trade, so rich in tradition.

Vedtægter for møbelsnedkerforeningen

§ 1. Foreningens navn er Møbelsnedkerforeningen.

§ 2. Foreningens formål er at samle progressive møbelsnedkere og andre ligesindede fra andre håndværksfag til faglig udvikling / udveksling og udstillingsvirksomed. Samt at afholde foredrag, ekskursioner og kurser for relevante fagområder. Og at bevare og fremme ældre danske håndværksmetoder, med holdning til materialer, miljø og design. Og at fremme dialog og samarbejde med kollegaer i udlandet.

Foreningen er ikke-kommerciel.

§ 3. Foreningens medlemmer skal betale kontingent inden d. 1/4. Optagelse af nye medlemmer sker ved anbefaling fra et eller flere medlemmer, samt ved godkendelse eller afstemning med simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen. Indstillede medlemmer skal møde op på generalforsamlingen medmindre særlige omstændigheder forhindrer dette.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes 1 gang årligt i den 3. Lørdag i maj måned. Indkaldelse sker pr. Email.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1.  Valg af ordstyrer og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Aktivitetsgruppernes beretning.

4. Gennemgang af regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag, herunder     forslag til arbejdsgrupper og projekter. (forslag sendes til formanden senest to uger før generalforsamlingen.)

6. Valg af bestyrelse. (Valgperiode 2 år)

7.Valg af suppleanter. (Valgperiode 2 år)

8. Valg af intern revisor. (Valgperiode 2 år)

9. Optagelse af nye medlemmer, (Forslag sendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen)

10. Evt.

Referatet fra mødet rundsendes pr. Email.

§ 5. Generalforsamlingens beslutninger er gyldige ved simpelt stemmeflertal, uanset fremmødtes antal. Der kan stemmes pr. fuldmagt. Fuldmagter skal mailes til formanden 8 dage før generalforsamlingen.

 Hemmelig afstemning kan afholdes såfremt et eller flere medlemmer ønsker det. Ændringer i foreningens vedtægter, samt opløsning af foreningen skal ske med 2/3 stemmeflertal. Ved opløsning af foreningen stemmes om fordeling af foreningens midler.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne. Frist ved indkaldelse er den samme som ved ordinær generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Og holder bestyrelsesmøde mindst hver 3. måned. Meddelelser herfra rundsendes pr. Email. Bestyrelsen står for indkaldelse til generalforsamling.

§ 8. Alle medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse danne arbejdsgrupper og udvalg, arrangere kurser, udstillinger, ekskursioner, foredrag eller lignende.

§ 9. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, pr. den 25/5 2013 er kontingentet 500,- kr. om året. For udenlandske medlemmer er kontingentet 300,-kr. om året.

 Kontingentet indbetales senest d. 1/4 hvert år. Ved for sen betaling udsendes en rykker. Betales der ikke 14 dage efter rykkeren betragtes det som en udmelding.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 23 maj 1992. § 9. indføjet 14/5-1994.

Formand                             

Finn Killbuck Johansen